މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން 2020 ވަނަ އަހަރު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް

19 ޑިސެމްބަރ 2019

ޑައުންލޯޑް

cloud_download

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv