ފުވައްމުލައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް، ސެޕްޓެމްބަރ/ އޮކްޓޯބަރ 2019

25 ޑިސެމްބަރ 2019

ޑައުންލޯޑް

cloud_download

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv