2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓްއެކުލަވާލުމުގެ ބައްދަލުވުން

31 ޑިސެމްބަރ 2019

ޑައުންލޯޑް

cloud_download

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި، ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަކަށް ފުވައްމުލަކުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތުއަރުވަމެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv