ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (މަސައްކަތު)

9 ޖެނުއަރީ 2020

ޑައުންލޯޑް

cloud_download

ފުވައްމުލައް އިޖްތިމައީ މަރުކަޒަށް މަސައްކަތު މީހަކު ނެގުމާ ގުޅޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv