ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމާއި ގުޅޭ

9 ޖެނުއަރީ 2020

ޑައުންލޯޑް

cloud_download


2020 ޖަނަވަރީ 10 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ގަޑިން 22:07 އިން ފެށިގެން 2020 ޖަނަވަރީ 11 ވާ ހޮނިހިރު ވިލޭރޭގެ މެންދަމު 00:10 އާ ދެމެދު ފުރިހަމަ ހަނދު ކޭތައެއް ހިފާނެކަމަށާއި އަދި ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއިން ފެންނާނެކަމަށް ފަލަކީހިސާބުތަކުން ދައްކާތީ، ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތުގައި ހޮނިހިރު ވިލޭރޭގެ މެންދަމު 00:00 ގައި ކޭތަ ނަމާދުކުރުން އޮންނާނެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓިގައި ކޭތަ ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ވިލޭރޭ މެނަދަމު 00:00 ގައި މަސްޖިދުލް އިނާރާގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv