ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ލަރނިން ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި އިމާރާތް ފޮޅާ ސާފްކުރުމާއިގުޅޭ

19 ޖެނުއަރީ 2020

ޑައުންލޯޑް

cloud_download

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ލަރނިންގ ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި އިމާރާތް ފޮޅާ ސާފްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)468-U01/468/2019/138 (20 އޮގަސްޓް 2019) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ ޢިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:30 އިން 13:00 އަށް މި އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އޮންނާނެއެވެ. އަދި 02 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް،

ނަރުގިސްމަގު، މާދަޑު، ފުވައްމުލައް، 1804، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6865001، 6862539 އީމެއިލް: procurement@Fuvahmulah.gov.mv

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv