ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރ)

9 ފެބުރުއަރީ 2020

ޑައުންލޯޑް

cloud_download

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv