ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އަޅާނެތަންތަނާއިބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

11 ފެބުރުއަރީ 2020

''ގެދޮރުވެރިކުރުން'' ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، އަތޮޅުތެރޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20،000 (ވިހިހާސް) ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 544 އެޅުމަށް ބިންކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

ތަން: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރުނދުމާ މާލަމް

ތާރީޚް: 13 ފެބުރުއަރީ 2020 (ބުރާސްފަތި)

ގަޑި: 13:30

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv