ވަޒީީފާގެ ފުރުސަތު (ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ)

26 ފެބުރުއަރީ 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނަންބަރު: (IUL)468-HR/468/2020/33

ތާރީޚް: 24 ފެބްރުވަރީ 2020

މަޤާމް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

މަޤާމްގެ ނަންބަރ -

ބޭނުންވާ ޢަދަދު 2 (ދޭއް )

މަޤާމްގެ ގިންތި ކޮންޓްރެކްޓް – 1 އަހަރު

ރޭންކް -

ކްލެސިފިކޭޝަން -

އޮފީސް/އިދާރާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސެކްޝަން/ޔުނިޓް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް

ވަޒީފާއަދާކުރަންޖެހޭ ތަން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުސާރަ -/4000 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވެންސް -

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް - ޑިއުޓީ އަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް -/100 ރުފިޔާ

- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫންގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު: • ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ ގާބިލް ކަން ހުރުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބު ތައް 1 – ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރޭގައި ހުރި އެންމެހައި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

2 –ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރޭގައި ހުރި އެންމެހައި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

3 – ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާއި މަރުކަޒްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި އެންމެހައި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

4 - ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަގީޗާ ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން

5 – އިދާރާއިން ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެއްބާރުލުން ދިނުން

6 – ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންތައް ކުރުން

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް • ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން

• މަސައްކަތުގެތަޖުރިބާ

• މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު

• އަދި އިންޓަރވިއު

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކާއި އެކު ބާއްވާ އިންޓަރވިއު މި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަވަމާތާ ރަސްމީ 5 ދުވަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. ދިމާވާ ސަބަބަކާ ހުރެ އިންޓަވިއު ފަސްވާނަމަ އެކަން އެންގޭނެއެވެ.

މަގާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި މިވަޒީފާއަށް ޝައުޤުވެރިލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓު 03 މާރޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މިއިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރ 6865001،68600046862030, ފެކްސް: 6860958 އީމެއިލް: info@fuvahmulah.gov.mv

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv