ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލެޕްޓޮޕް، ކީބޯޑް އަދި މައުސް ހޯދުމާއިބެހޭ

28 ނޮވެމްބަރ 2019

ޑައުންލޯޑް

cloud_download

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.


ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv