އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާ

24 ނޮވެމްބަރ 2019

ޑައުންލޯޑް

cloud_download

16 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެކުނު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ:

ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 މަރްޔަމް ޒުނައިރާ، ގޯލްޑަން ގޭޓް/ ދޫޑިގަން: ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދު (143)

ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 ހަނީފާ އިބްރާހީމް، ދޫހެބެރިގެ/ ދޫޑިގަން: ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދު (239)

ސައްޙަ ވޯޓު: 382

ބާޠިލް ވޯޓު: 4

ޖުމުލަ ވޯޓު: 386

ވީމާ، މި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން ހުސްވެފައިވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އިންތިހާބު ވެފައިވާ ފަރާތަކީ، ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 ހަނީފާ އިބްރާހީމް، ދޫހެބެރިގެ/ ދޫޑީގަން އެވެ. 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv