ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއިބެހޭ

30 ނޮވެމްބަރ 2019

ޑައުންލޯޑް

cloud_download

މި އިދާރާއިން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ނުވަތަ ދަޢުވަތު ދީގެން ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ ކުންފުނިތަކާއި، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ދަފްތަރެއް މިއިދާރާގައި އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ދަފްތަރު އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަށް:

• އިލެކްޓްރީޝަން

• އެއަރ ކޮންޑިޝަން ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނަންސް

• ފުޑް އެންޑް ބިވަރޭޖް ސާރވިސް

• ޓިކެޓިން އެންޑް ރިޒަވޭޝަން

• ޕްލަމްބަރ

• ބާރބެންޑާ

• ކާޕެންޓާރ

• ވެލްޑަރ

• މެކޭނިކް

• ސައުންޑް ޓެކްނީޝަން

• ޓެއިލަރިންގ

• ޓެކްސީ ސާރވިސް

• ގެސްޓްހައުސް/ހޮޓާ

• ލަމްބަރޖެކް

• އެކްސްކަވޭޝަން ސަރވިސް

• ޕްރިންޓިންގ ސަރވިސް

• ސްޓޭޝަނަރީސް ސަޕްލަޔަރސް

• ހާރޑްވެއަރ ސަޕްލަޔަރސް

• ރީޓެއިލް ޝޮޕްސް

• ގާޑެނިންގ ސަޕްލައިސް

• ސްޕެއަރޕާޓްސް ސަޕްލައިސް

ވީމާ، މި ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކުންފުނިތަކާއި، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުން 15 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. އަދި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް (https://fuvahmulah.gov.mv/) އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް،

ނަރުގިސްމަގު، މާދަޑު، ފުވައްމުލައް، 1804، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6862829،6862830، 6862828

އީމެއިލް: procurement@Fuvahmulah.gov.mv

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

27 ربيع الأوّل ‎ 1441

24 ނޮވެންބަރު 2019 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv