ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބައެއް ވެހިކަލްތައް ހޯދުމާއިބެހޭ

3 ޑިސެމްބަރ 2019

ޑައުންލޯޑް

cloud_download

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބައެއް ވެހިކަލްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv