ފުވައްމުލައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
30 މެއި 2022

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދަނީ

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

16 އޮގަސްޓް 2021

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އިމާރާތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢޫގެ ދަށުން، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދެ ފަންގިފިލާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއް ބިނާކުރެވިފައިވާއިރު، މިއިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ސްޓޭޖެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.


ފޮޓޯ ގެލަރީ