މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

އޭއައިޖީ އިންވެސްޓްމެންޓް

މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދަނީ

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

2 ޖޫން 2022

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ކުޅިވަރެއް ކަމަށްވާ ރާޅާއެޅުމުގެ ކުޅިވަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް މިސިޓީގައި ސާފިން ސްޕޮޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސާރފް ޝެކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އާއި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން ފުވައްމުލަކުގެ ސާފިން ސްޕޮޓް ތަރައްގީ ކުރާއިރު އެތަނުގައި ރާޅާއެޅުންތެރިން ތިބެން ހަދާ ހަޓާއި ސާފް ބޯޑުތައް ބަހައްޓަން ހަދާ ރެކްތައް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.ފޮޓޯ ގެލަރީ