ތައާރަފް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މަރްޔަމް ޢަލީ އަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގައި ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެންބަރެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް މަރްޔަމް އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ، 10 އެޕްރީލް 2021 ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައެވެ.
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ސާނަވީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްފަހު އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ރޮގުން ފުނާޑު އަވަށަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް މަރްޔަމް ޢަލީ ވަނީ ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ

ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ

ހުވާކުރި ތާރީޚް

16 މެއި 2021

ޕާޓީ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް