ތައާރަފް

މަރްޔަމް ދިޔާނާ އަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ފުވައްމުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއެވެ. ދިޔާނާ އިންތިޚާބު ވެފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގައި ފުވައްމުލަކު މެދު ދެކުނު ދާއިރާއިން ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

ދިޔާނާ ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި 20 އަހަރު މާލެގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. މި 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިޔާނާ ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން، ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ

ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާ

ހުވާކުރި ތާރީޚް

16 މެއި 2021

ޕާޓީ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް