ރައްޔިތުންގެ އަޑު ޕޭޖަށް މަރުޙަބާ

ރަޝީދު

13 ނޮވެމްބަރ 2019

ކައުންސިލްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ހިމެނޭ ކޮލަމެއް ވެބްސައިޓްގައި ހިމަނަންފެނޭ. ތަފާތް ރިސާޗް ހަދާއިރު ވަރަށް މައުލޫމާތު ބޭނުންވޭ.

chat_bubble_outline ޙިޔާލު ފޮނުވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv