ރައްޔިތުންގެ އަޑު ޕޭޖަށް މަރުޙަބާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

26 ނޮވެމްބަރ 2019

ވެބްސައިޓްއާއި ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ފޯރުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

chat_bubble_outline ޙިޔާލު ފޮނުވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv