ރައްޔިތުންގެ އަޑު ޕޭޖަށް މަރުޙަބާ

މުހައްމަދު ޝަހީދު

11 ޑިސެމްބަރ 2019

ސައިޓުން ލިބެން މިވަގުތު ހުރި މައުލޫމާތު ވަރަށްމަދުކަން ފާހަނގަ ކުރެވޭ. ގިނަ ކަންކަން އަދިވެސް ކުރެވެން ހުރީ ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކޮށްގެން ނޫނީ ސިޓީލިޔެގެން ކުރެވޭގޮތަށް. ކިހިނެތްވާނީ ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ރަށެއްގޮތަށް އިސްތިހާރު ކުރާއިރު ޕޭޕާރލެސް ސިސްޓަމަކާ ދިމާލަށް ދިއުން؟ މިސާލަކަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަށް ޑިގިޓަލްކޮށްލިޔާ؟ އޮންލައިންކޮށް ޙިދުމަތަށް އެދެވޭގޮތް ވުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދިވެސް މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި، ރަށުގެ މުހިއްމު ބިނާތަކާއި، ތަރިކަ ތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވެސް ލިބެން ހުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ، ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިބެން ހުރުމަކީވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް.

chat_bubble_outline ޙިޔާލު ފޮނުވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv