Sep

1

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2019

ފުވައްމުލަކު އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު

1 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 - 21:00

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފުވައްމުލަކު 3 ސްކޫލްއަކީ މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް އަދި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒެވެ. މި މުބާރާތް ކުޅެވޭނީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމްތައް ވަކިންނެވެ. 

ކުޅިވަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv