Sep

7

މޯލްޑިވްސް ފުވައްމުލައް މެރެތަން 2019

ފުވައްމުލައް ސްޓޭޑިަމް

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 - 02:00

މޯލްޑީވްސް ފުވައްމުލައް މެރެތޯން އަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްއިން ހޮސްޓްކޮށްގެން އައި-ރަނާސްއާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ އިވެންޓެކެވެ. މެރެތޯންއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 21 އޯގަސްޓް 2019 14:00 އެވެ.

އިވެންޓްގެ ޝެޑިއުލް މިހާރު އޮތްގޮތް:

Marathon 42.195KM - 0200hrs

Half Marathon 21.0975kM - 0530hrs

10K - 0530hrs

5K - 0630hrs

Family Events - 0800hrs

ކުޅިވަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv