Aug

22

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 (އަންހެން އަދި ފިރިހެން)

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމް

22 އޯގަސްޓް 2019 - 21:00

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތް ހުޅުވާލެވޭނީ ފުވައްމުލަކުގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާށާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނި ތަކަށެވެ. 

ކުޅިވަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv