Oct

23

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމް

23 އޮކްޓޯބަރ 2019 - 16:00

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv