ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ބަހުސް މުބާރާތް 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ބަހުސް މުބާރާތް 2022
28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ފެށޭ ތާރީޚް: 9 ނޮވެމްބަރ 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 10 ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި "އަފުންގެ ބަހަ" މި ނަމުގައި ބަހުސް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނި ތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ފުވައްމުލަކު ބަހާއި ބަހުރުވަ ކުރިއަރުވައި، ޒުވާނުންނާ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ބަހުރުވަޔާމެދު ލޯބި އިތުރުކޮށް، ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ފަންނު ކުރިއަރުވައި، ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅަދާނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އިޢުލާން، މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އަދި ޓީމް ލިސްޓް:bit.ly/3RiAZhg