ފުވައްމުލައް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލްކުރެއްވުން

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv