ފޮޓޯ ގެލަރީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރުން

19 ޑިސެމްބަރ 2019

ސޯޝަލް ސާވިސެސް

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv