ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބަލައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން

17 ޑިސެމްބަރ 2019

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv