ދެ ރަޖިސްޓްރީއެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

10 ޖެނުއަރީ 2023
ސުންގަޑި: 23 ޖެނުއަރީ 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ 2 ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޏ. ފުވައްމުލަކު ކަނޑުބަލާގެ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲގެ ނަންބަރު A0J2639(B)މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ

ޏ. ފުވައްމުލަކު ތޫނިސް ޢަލީދީދީގެ ނަންބަރު A0F1206 (B) މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ

ވީމާ، ނަންބަރުA0J2639(B)ރަޖިސްޓްރީގެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 18 ޖެނުއަރީ 2023 ގެކުރިން އަދި ނަންބަރުA0F1206 (B)ރަޖިސްޓްރީގެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 24 ޖެނުއަރީ 2023 ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.

17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1444

09 ޖެނުއަރީ 2023