ވެރިފަރާތްހޯދުން- ފުނާޑު އަވަށު ޝައިނީގޯޅީގެ އުތުރުފަރާތުގައި ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްތައް

1 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 31 އޮގަސްޓް 2022 (ހެނދުނު 7:0)

ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

- ފުނާޑު ޝައިނީގޯޅީގެ އުތުރުން ހިޔަލް ގޯއްޗާއި އިންވެގެން ހުޅަގުދެކުނުގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ނަންބަރު 01 ޖަހާފައިވާ ދިވެހިރުއް

- ފުނާޑު ޝައިނީގޯޅީގެ އުތުރުން ވައިޓްގޯލްޑް ގޯއްޗާއި އިންވެގެން ހުޅަގުދެކުނުގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ނަންބަރު 02 ޖަހާފައިވާ ދިވެހިރުއް

 

ވީމާ މި ރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރިފަރާތެއް ވާނަމަ 2022 އޮގަސްޓް 31 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެއީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ އެ ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް ހުރި ޢިމާރާތް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

25 އޮގަސްޓް 2022 މ.