ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މިސްކިތްމަގު " ދިލްކަޝް " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

9 މާރިޗް 2023
ސުންގަޑި: 20 މާރިޗް 2023 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މިސްކިތްމަގު "ދިލްކަޝް" ގޯއްޗަށް ހަދާފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2023 މާރިޗް 20 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

16 ޝަޢުބާން 1444ހ.

08 މާރިޗް 2023 މ.