ނީލަންކިޔުން- އިވްނިންގުވިލާ ގޯތީގެ އިރުން އޮތް ހުސްބިގައި ހުރި ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއް

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ( 4:0)

ފުވައްމުލަކު އިވްނިންގުވިލާ ގޯތީގެ އިރުން އޮތް ހުސްބިގައި އިވްނިންގުވިލާ ގޯއްޗަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރުކުގެ ނީލަންކިޔުން 2022 ސެޕްޓެންބަރު 21 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 9:00 ގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

01 ފޯދުނުޖާފާނުރުއް

ނީލަމުން މިރުއް ނަންގަވާ ފަރާތުން ނީލަން ނިމޭތާ 02 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު، 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރުއް ކަނޑައި ރުކުގެ ބައިތައް އެތަނުން ނަންގަވައި ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މި އިދާރާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

19 ޞަފަރު 1444 ހ.

15 ސެޕްޓެންބަރު 2022 މ.