މަސްޖިދުލް ޣިޔާޘުއްދީން މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅޭ

17 ޖެނުއަރީ 2023

މަސްޖިދުލް ޣިޔާޘުއްދީން މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅޭ:

މަސްޖިދުލް ޣިޔާޘުއްދީން މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި 18 ޖަނަވަރީ 2023 އިން ފެށިގެން 01 ފެބްރުއަރީ 2023 އާއި ހަމަޔަށް ބަންދު ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ،މައުލޫމާތައްޓަކައި މިކަން އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

24 ޖުމާދަލްއާޚިރް 1444ހ.

17 ޖަނަވަރީ 2023މ.