ނީލަންކިޔުން- މާދަޑު އެނިސް ގޯތީގެ އިރުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްގަސްތައް

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ( 4:0)

ފުވައްމުލަކު އެނިސް ގޯތީގެ އިރުން އޮތް ހުސްބިމުގައި އެނިސް ގޯއްޗަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރުއްގަހުގެ ނީލަންކިޔުން 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 20 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 9:00 ގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

02 ފޯދުނު ދިވެހިރުއް

02 ފޯދުނު ފެންފޯއްރުއް

01 ބަނބުކެޔޮގަސް

ނީލަމުން ރުއްގަސް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު، ރުއްގަސްތައް ނަގައި 03 ދުވަހުގެތެރޭގައި ތަން ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ، މީނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މި އިދާރާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

17 ޞަފަރު 1444 ހ.

13 ސެޕްޓެންބަރު 2022 މ.