ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު " ދަޑޮފީށި" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

6 ނޮވެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 10 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު"ދަޑޮފީށި" ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު(R-1)19/2000(25.04.2000)ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ ދަޑޮފީށި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 2022 ނޮވެންބަރު 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

12 ރަބީޢުލްއާޚިރާ 1444ހ.

06 ނޮވެންބަރު 2022 މ.