ޙާފިޡުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން

17 ނޮވެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 29 ނޮވެމްބަރ 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)

ޙާފިޡުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރައްވާ ސަނަދު ޙާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ފުވައްމުލަކުގެ ޙާފިޡުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަން މިކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރައްވާ ސަނަދު ޙާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ފުވައްމުލަކުގެ ޙާފިޡުން (ފުވައްމުލަކުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް) ތިރީގައި މިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް 30 ނޮވެންބަރު 2022 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ލިންކު:forms.office.com/r/5jPQ1HG0Wx


އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 9749696 (ޛާޔާ) އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1444

17 ނޮވެންބަރު 2022