ނީލަން ކިއުމާއި ގުޅޭ:

6 ނޮވެމްބަރ 2023
ސުންގަޑި: 9 ނޮވެމްބަރ 2023 ( 4:30)

ކާސިންޖީގޯޅިފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ބަދަލުދެވިފައިވާ ރަންދުވަރު ބަދިގެ ފާރާއި ފުރާޅުގައި ހުރި ޓިނުތަކުގެ ނީލަންކިޔުން 2023 ނޮވެމްބަރު 09 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނު 9:30 ގައި ރަންދުވަރު ގޯތި ކައިރީގައި އޮންނާނެއެވެ.
ވީމާ މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2023 ނޮވެމްބަރު 09 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 9:30 އަށް އެތަނަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން އިމާރާތް އަދި ފާރު ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން 2023 ނޮވެމްބަރު 14 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލަށް ފައިސާ ދައްކަވައި 2023 ނޮވެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން އިމާރާތް އަދި ފާރުތަޅާ ސާފުކޮށް އެތަނުން ނެންގެވުން އެދެމެވެ. މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ނުނަންގަވާ ހުރެއްޖެނަމަ އެއީ ބޭނުންނެތް ތަކެތި ކަމުގައި ބަލާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އުކާލެވޭނެއެވެ.
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.