ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

26 ޖެނުއަރީ 2023
ސުންގަޑި: 7 ފެބްރުއަރީ 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)

ޏ. ފުވައްމުލަކު ރަސްފަރި އަޙްމަދު ސަޢީދު ޢަލީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު A0D8364(B)މޮޓޯސައިކަލުގެރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 08ފެބުރުއަރީ 2023 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.

03 ރަޖަބު 1444

24 ޖެނުއަރީ 2023