ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު " ޕްރިމްރޯޒް" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

6 ނޮވެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 10 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު"ޕްރިމްރޯޒް" ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު 1/111(12.08.1997)ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ ޕްރިމްރޯޒް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 2022 ނޮވެންބަރު 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1444ހ.

06 ނޮވެންބަރު 2022 މ.