ވެރިފަރާތް ހޯދުން

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ބަހާރީހިނގުމާއި އިންވެ އެމަގުގެ ހުޅަނގުން، ސަންފާގެ މަގާއި އިންވެ އެމަގުގެ އުތުރުން (އޭއީސީ އޮފީސް ހިމެނޭކޮށި) ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ 01 ން 17 ށް ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތުން 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 28 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރީން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 ޞަފަރު 1444ހ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ2022މ.