ބެޑްމިންޓަން ހޯލްގެ މެމްބަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ގުޅޭ

11 ޖެނުއަރީ 2023

ބެޑްމިންޓަން ހޯލްގެ މެމްބަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ގުޅޭ:

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބެޑްމިންޓަން ހޯލްގައި ކުޅުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އެދެމުން އަންނާތީ، އަދި މިހާރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބެޑްމިންޓަން ޓީމްތަކުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން އެކިއެކި ޓީމްތަކަށް ބަދަލުވެ ޓީމްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާތީ އަލުން ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތައް ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވިން.

އެހެންކަމުން، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއަށް ކޯޓަށް ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޓީމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ރިކުއެސްޓް ކުރުމަށް ދަންނަވަން.

17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1444

10 ޖެނުއަރީ 2023