ފްރޮންޓް އޮފީހުގައި ސްލޯޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

15 ނޮވެމްބަރ 2023
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 18 ނޮވެމްބަރ 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)

ފްރޮންޓް އޮފީހަށް ވަންނަދޮރުމަތީގައި ސްލޯޕެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 19 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެން.