ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022 ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022 ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ބާއްވައިފި.
4 ނޮވެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022 ގެ ނަތީޖާ

6 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެންމެ މޮޅު 5 ދަރިވަރުން:

* އާކިފްއަބްދުﷲ ޝިފާޒް- ދުރޫބުއްނޫރު

* މުޙައްމަދު ކައިފް އަޙްމަދު މުބީން- ބުރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* ޢައިނާސުޢާދު މުޞްޠަފާ- ބުރައިޓްވޭއިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* އިބްރާހީމް ޒަކްވާން އަޙްމަދު ޝިމާޒް- އައިޑިއަލް ސްކޫލް

* ލައްޔިންބިންތި އާޒިމް- ދުރޫބުއްނޫރު

6 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެންމެ މޮޅު 5 ދަރިވަރުން:

* އަލީ އަކްޔަސް އަހުމަދު- ހާފިޒް އަޙްމަދުސްކޫލް

* ޢާއިޝަތު އަޔާނީ އިބްރާހީމް ސަޢީދު- ބުރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* ފާތިމަތު މިޝްކާ މަބްރޫކް- ހާފިޒް އަޙްމަދުސްކޫލް

* ޢުމަރު ބިން ޙަސަން ޚާލިދު- ޒިކުރާ ސްކޫލް

* އާޔާ ބިންތި ޢާލިމް- ޒިކުރާ ސްކޫލް

7 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެންމެ މޮޅު 5 ދަރިވަރުން:

* އައިލީން އަޙުމަދު ސަބާޙު- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

* އަލްޔަސް މާލިކު އަޙްމަދު- ބުރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* ޢާއިޝަތު މިޝާ ފަރުސާދު- ދުރޫބުއްނޫރު

* ނިޢަމް މުޙައްމަދު ޝައްފާޒް- ބުރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* ނޫރާއިން ޒައިދުﷲ މުޙައްމަދު- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

7 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެންމެ މޮޅު 5 ދަރިވަރުން:

* ޔުމްނު ބިންތި އަބްދުއްސަލާމް- ހާފިޒްއަޙްމަދު ސްކޫލް

* ޖިލް އިބްރާހީމް ޖުނައިދު- ފުވައްމުލަކުސްކޫލް

* ޔަޢުޤޫބް ބިން މުޙައްމަދު ޒާހިރު- ބުރައިޓްވޭއިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* ދާޢީ ނަވްޝަން އިބްރާހީމް- ބުރައިޓްވޭއިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* މިޝާ މުޙައްމަދު މިސްބާޙް- ފުވައްމުލަކުސްކޫލް

9 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެންމެ މޮޅު 7 ދަރިވަރުން:

* ހޫދު ބިން ސުނާން އަޙްމަދު- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

* އައިނީ އަބްދުﷲ ޝިފާޒް- ހާފިޒް އަޙްމަދުސްކޫލް

* އާލިޔާ އިބްރާހިމް ސައީދު- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

* ފާތިމަތު ނަވާލް ނާޝިދު- ހާފިޒްއަޙްމަދު ސްކޫލް

* ސާޔާ ސަވާދު- ޒިކުރާ ސްކޫލް

* އަބްދުﷲ ލަސިން ލަތީފް- ހާފިޒްއަޙްމަދު ސްކޫލް

* އާއިޝަތު ހިޝްމާ ހަސަން- ފުވައްމުލަކުސްކޫލް

9 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެންމެ މޮޅު 5 ދަރިވަރުން:

* މިޝްޔާ މުޞްޠަފާ- ބުރައިޓްވޭއިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* ޔޫސުފް ބިން އަޙްމަދު ޙަސަން- ބުރައިޓްވޭއިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* މުޙައްމަދު ޝައިމް އިބްރާހިމް- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

* ނަޙުދު ބުން ޙަސަން- ޙިދާޔަތުލް ޤުރުއާން

* އިޒްވާ އިބްރާހިމް ފަޒްމީ- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

11 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެންމެ މޮޅު 5 ދަރިވަރުން:

* އަމަތުއްނޫރު ބިންތި ސަޢުދުﷲ- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

* ޢާއިޝަތު ރިފްޢާ ރާޒީ- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

* އާމިނަތު ޢުޔޫން ރަފީޤް- ދުރޫބުއްނޫރު

* ފާތިމަތު އިޒްވާ އިބްރާހީމް- ފުވައްމުލަކުސްކޫލް

* ހަމްނާ ބިންތި މުޙައްމަދު ސިނާން- ފުވައްމުލަކުސްކޫލް

11 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެންމެ މޮޅު 6 ދަރިވަރުން:

* އަންޖަލް ޢަލީ އިބްރާހީމް- ބުރައިޓްވޭއިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* ޢާއިޝަތު އަޒްކާ އިބްރާހީމް- ޒިކުރާ ސްކޫލް

* މުޙައްމަދު އަރްމަޝް ހުސައިން- ހާފިޒްއަޙްމަދު ސްކޫލް

* ޔަނާޙް ބިން އަލީ ސަފްވާން ބިން އިބްރާހިމް- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

* ޔޫނުސް ބިން އަޙުމަދު ހަސަން- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

* ޙުސައިން ޢިޔާޝް ރަޝީދު- ބުރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނައަށް 2 ދަރިވަރުން ހޮވިފައިވޭ:

* ޝުބާ އަޙުމަދު ޙުޝާމް- ބުރައިޓްވޭއިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

* ޒާރާ ބިންތް މުސްލިމް- ބުރައިޓްވޭއިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް

13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ އަށް 2 ދަރިވަރުން ހޮވިފައިވޭ:

* އާއިޝަތު ޔާޝާ ޝުޖާއު- ހާފިޒްއަޙްމަދު ސްކޫލް

* ފާތިމަތު ލީޝާ އަނީސް- ހާފިޒްއަޙްމަދު ސްކޫލް

13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރު:

* ޔަނާލް އަބުދުﷲ މުފީދް- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރު:

* މުހައްމަދު ނަޒާން އަލީ ޒާހިރު- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރު:

* ފާޠިމަތު އީނާ އަޙްމަދު- ޙިދާޔަތުލްޤުރުއާން

13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރު:

* އަޙުމަދު އަޝްހަލް މުޙައްމަދު- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

16 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރު:

* ފާތުމަތު ރައިނާ ރާޒީ- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

16 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރު:

* އާމިނަތު އައިނީ އަޙްމަދު- ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

16 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރު:

* އަޒުހާ ބިންތު ޢާމިރު- ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

16 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރު:

* އާމިނަތު ޔުޙާ ޙުސައިން- ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

16 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ 2 ދަރިވަރުން ހޮވިފައިވޭ:

* ސާރާ މުޙައްމަދު ހަނީފް- މުހައްމަދުޖަމަލުއްދީން ސްކޫލް

* އަޙްމަދު ރާއިއު ބަޝީރު- ހާފިޒްއަޙްމަދު ސްކޫލް

16 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރު:

* އަރީކު ޙާދީ މުޙައްމަދު- ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

19 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރު:

* ޚަދީޖާ ހޫރިޔާ އަޙުމަދު- ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

19 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރު:

* ފާޠިމަތު ނިހާ- ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

19 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރު:

* ފާޠިމަތު އިމްތިސާލު ޝަރަފުއްދީން- ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މުޅި މުބާރާތުން 03 ވަނަ ސްކޫލް:

ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

*މުޅި މުބާރާތުން 02 ވަނަ ސްކޫލް:

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް

މުޅި މުބާރާތުން 01 ވަނަ ސްކޫލް:

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި މުބާރާތުގައި މިސިޓީގެ 7 ސުކޫލް އަދި 2 ޤުރުއާން ކްލާސް އިން މުޅި ޖުމްލަ 142 ދަރިވަރުން ވާދަކޮށްފައިވޭ.

މިމުބާރާތަކީފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުނު 06 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތެވެ.