ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސްއިން ޕޮލިސް ނެއިބަރހުޑް ޚިދުމަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސްއިން  ޕޮލިސް ނެއިބަރހުޑް ޚިދުމަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކޮށްފި
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީކައުންސިލްއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސްއިން ޕޮލިސް ނެއިބަރހުޑް ޚިދުމަތާއިގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕޮލިސް ނެއިބަރހުޑް ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން މި ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފުރާވަރު ކޭމްޕާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސް ކޮމާންޑަރ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރިޟްވާން ޝަރީފް އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރު އިސްމާޢިލް ރަފީޤު އަދި ޑެޕއުޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު ފިކުރީއާއި ބައެއް ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ފޮޓޯ ގެލަރީ