ޓާރޯ ލީފް ބްލައިޓަށް ރެސިސްޓެންޓް އަލައިގެ މުޑުވައް ރިސާޗްކުރަން ފަށައިފި

ޓާރޯ ލީފް ބްލައިޓަށް ރެސިސްޓެންޓް އަލައިގެ މުޑުވައް ރިސާޗްކުރަން ފަށައިފި
19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޓާރޯ ލީފް ބްލައިޓަށް ރެސިސްޓެންޓް އަލައިގެ މުޑުވައް ރިސާޗްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އަލަގަހުގެ ފަތުގައި ލައްޖަހާ ގަސްހަލާކުކޮށްލާ ބައްޔެއް ކަމުގައިވާ ޓާރޯލީފް ބްލައިޓް ބަލި ފެތުރި އަލަދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވަމުންދާތީ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިންގ ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ކެންޔާއިން ގެނައި ބައްޔަށް ހޭނިފައިވާ (ރެސިސްޓެންޓް) މުޑުވައްތަކެއް ފުވައްމުލަކުގައި ރިސާރޗް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ.

ފޮޓޯ ގެލަރީ