ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް 11 އޯގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހު ފަތިހު ވައިގަދަވެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް 11 އޯގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހު ފަތިހުން ފެށިގެން 55 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައިގަދަވެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ގޭގެއަށާއި ދަނޑުބިން ތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv