ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މާދަމާ

19 މެއި 2020

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ މާދަމާ މެންދުރު 12:00 އެވެ.

ކޯވިޑް-19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށެވެ.

ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކައުންޓް ނަމްބަރަކީ 7711700267001 އެވެ. އަދި ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް ފޮނުވަންޖެހޭ ނަމްބަރަކީ 7315001 އެވެ. ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު ސްލިޕްއާ އެކު މި މައުލޫމާތުތައް ބޭނުންވާނެއެވެ.
    1. ދެއްކި ގޭގެ ނަން
    2. ދެއްކި ފަރާތުގެ ނަން
    3. ދެއްކި ބާވަތް
    4. މީހުންގެ އަދަދު

ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ ބާވަތްތަކާއި ކޮންމެ މީހަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދުތަކަކީ:
    1. އާދައިގެ ހަނޑޫ 12ރ
    2. ތައިލެންޑް ހަނޑޫ 40ރ
    3. ބާސްމަތީ ހަނޑޫ 80ރ
    4. ރަތް ހަނޑޫ 115ރ
    5. އާދައިގެ ފުށް 10ރ
    6. އާޓާ ފުށް 55ރ  

ޙަބަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv