ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނަރުގިސްމަގު، މާދަޑު, 18015

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

6860001

[email protected]

8:00 - 14:00 (އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތި)

ގަވް.އެމްވީ މެސެޖް

ގަވް.އެމްވީ މެސެޖް ޕޯޓަލްއަކީ ކައުންސިލް އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ޕޯޓަލްއެކެވެ. ސިޓީ ފޮނުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ގަވް.އެމްވީ ބޭނުން ކުރައްވާ!

ގަވް.އެމްވީ މެސެޖް