ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް ވިއްސާރަ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް 11 އޯގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހު ފަތިހުން ފެށިގެން 55 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައިގަދަވެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ގޭގެއަށާއި ދަނޑުބިން ތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑު

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv