ޚަބަރު / ނޫސްބަޔާން

އެލް މޯބައިލް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2024 ރޭ ފަށައިފި

7 ޖުލައި 2024

މައިކްރޯ ފައިނޭންސް ސްކީމް 2024 ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

6 ޖޫން 2024

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2024 ފަށައިފި

6 ޖޫން 2024

'އަފުން އަޑޮ' ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

28 މާރިޗް 2024

އެއަރޕޯޓާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިންތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި

28 މާރިޗް 2024

އިސްލާމްދީނާއި ސައިންސް ފޯރަމް 1445 ރޭ ފަށައިފި

19 މާރިޗް 2024

މަސްޖިދުއް ހުދާ ހުޅުވައިފި

7 މާރިޗް 2024

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

20 ފެބްރުއަރީ 2024

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

20 ފެބްރުއަރީ 2024

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

30 ނޮވެމްބަރ 2023