ޚަބަރު / ނޫސްބަޔާން

'އަފުން އަޑޮ' ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

28 މާރިޗް 2024

އެއަރޕޯޓާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިންތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި

28 މާރިޗް 2024

އިސްލާމްދީނާއި ސައިންސް ފޯރަމް 1445 ރޭ ފަށައިފި

19 މާރިޗް 2024

މަސްޖިދުއް ހުދާ ހުޅުވައިފި

7 މާރިޗް 2024

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

20 ފެބްރުއަރީ 2024

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

20 ފެބްރުއަރީ 2024

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

30 ނޮވެމްބަރ 2023

މޭޑް އިން ފުވައްމުލައް ހޭންޑިކްރާފްޓް އެގްޒިބިޝަން ފަށައިފި

20 ނޮވެމްބަރ 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމާދު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

30 އޮކްޓޯބަރ 2023

ގަހަނާ ހެދުމަށާއި ޑިޒައިން ކުރަން ދަސްކޮށްދިން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

8 އޮކްޓޯބަރ 2023