ޚަބަރު / ނޫސްބަޔާން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިރުން 10 މޭލު ބޭރުގައި ކަނދުފައްޗެއް އަޅައިފި

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސްއިން ޕޮލިސް ނެއިބަރހުޑް ޚިދުމަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކޮށްފި

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހުޅުވައިފި

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޓާރޯ ލީފް ބްލައިޓަށް ރެސިސްޓެންޓް އަލައިގެ މުޑުވައް ރިސާޗްކުރަން ފަށައިފި

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޔުނިސެފްގެ ރީޖަނަލް އެޑްވައިޒަރ މިސް އަމަންޑާ މިކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސިލުން ހަވީރު ސައި ތައްޔާރުކޮށް ދެއްވައިފި

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

‏"ވޯލްޑް ކްލީންއަޕް ޑޭ" ފާހަގަ ކުރުން.

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޯހިމެނުމުގެ ލިސްޓިންގ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެ

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2022