ޚަބަރު / ނޫސްބަޔާން

ޑައިވް އެކްސްޕޯގައި ފުވައްމުލައް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގުރުއަތުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

21 މެއި 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 2 ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާލައިފި

21 މެއި 2023

ވިޒިޓް ފުވައްމުލައް ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

19 މެއި 2023

ތައިލެންޑް ޑައިވް އެކްސްޕޯގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

18 މެއި 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ގުޅޭ 2 ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

16 މެއި 2023

ފުވައްމުލަކު ފަންނުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

11 މެއި 2023

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

11 މެއި 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ބެޑްމިންޓަން ހޯލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

9 މެއި 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދީނީ ކުއިޒް ޕްރޮގްރާމް 1444 ރޭ ފަށައިފި

10 އެޕްރީލް 2023

ގަހަނާ ހެދުމަށާއި ޑިޒައިން ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށެނީ

6 އެޕްރީލް 2023