ޚަބަރު / ނޫސްބަޔާން

ޤުރުއާނާއި ސައިންސް ފޯރަމް 1444 މިރޭ ފަށަނީ

26 މާރިޗް 2023

ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން ކުންޏާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

4 މާރިޗް 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުނު ބާއްވައިފި

26 ފެބްރުއަރީ 2023

ސިއްހަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

25 ފެބްރުއަރީ 2023

ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއިން ލައިބްރޭރިއަން ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

15 ފެބްރުއަރީ 2023

ރަށި ބާޒާރޮ 2023ގެ ބޮޑު އިނާމުގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހޮވުނު ހުސައިން އަލީ އަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

14 ފެބްރުއަރީ 2023

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް 2023ގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމަކަށް އެމް ޖޭ އެސް

13 ފެބްރުއަރީ 2023

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރާތަކުގެ އެންމެ މޮޅު 6 އެތުލީޓުން ނިސްބަތްވަނީ 6 ސްކޫލަކަށް

13 ފެބްރުއަރީ 2023

ހަވާ އެރުވުމުގެ އިތުރުން ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކާއި އެކު އެތުލެޓިކްސް މީޓް ނިންމާލައިފި

13 ފެބްރުއަރީ 2023

ރަށި ބާޒާރޮ 2023 އަށް ޒިޔާރަތް ކުރި މީހުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތު ނެގުން މިރޭ އޮންނާނެ

11 ފެބްރުއަރީ 2023