ޚަބަރު / ނޫސްބަޔާން

ކޮމްޕޯސްޓިންގ މެޝިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖަޕާނުގެ އެމްބަސީއާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު ސޮއިކޮށްފި

24 އޮގަސްޓް 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

8 އޮގަސްޓް 2023

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަޤުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ 2 ފިޔަވަހީގެ މަޝްރޫޢުގައި ސޮއިކޮށްފި

25 ޖުލައި 2023

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް މައިކްރޯ ފައިނޭންސް ސްކީމް އިފްތިތާހްކޮށްފި

24 ޖުލައި 2023

މަސްމާރުކޭޓު އަޕްގްރޭޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

18 ޖުލައި 2023

ހިލަ ބާޖެއް އަރިއަޅައިގެން ފުވައްމުލަކުގެ ފަރުމައްޗަށް ހިލަ ފޭބުމާ ގުޅޭ

11 ޖުލައި 2023

ހޯދަޑު އަވަށުގެ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގް ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

21 ޖޫން 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކޯރސް ސްޓޭޝަނެއް ޖެހުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

18 ޖޫން 2023

ޗައިނާ ސަފީރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

18 ޖޫން 2023

މި ކައުންސިލުގެ އިމާރާތްތަކަށް 01 ޖުލައި 2023 އިން ފެށިގެން އެއްކަމު ޕްލާސްޓިކް ވެއްދުން މަނާކޮށްފި

7 ޖޫން 2023