ޚަބަރު / ނޫސްބަޔާން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިން މާސްޓަކާޑާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

24 ނޮވެމްބަރ 2022

މަދަހަ މުބާރާތް 2022ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

22 ނޮވެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022 ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

4 ނޮވެމްބަރ 2022

ޤައުމު އެދޭފަދަ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ މުދައްރިސުން - މޭޔަރު

5 އޮކްޓޯބަރ 2022

ފަތުރުވެރިކަމަށް 50އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

3 އޮކްޓޯބަރ 2022

ދޫނޑިގަން އަވަށު ފްލެޓް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

1 އޮކްޓޯބަރ 2022

ފެން ބޮޑުވި ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފި

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިރުން 10 މޭލު ބޭރުގައި ކަނދުފައްޗެއް އަޅައިފި

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސްއިން ޕޮލިސް ނެއިބަރހުޑް ޚިދުމަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކޮށްފި

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022